KLAZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów ogólnego rozporządzenia RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest Przedszkole Miejskie nr 12  w Dębicy, ul. Cmentarna 56, 39-200  Dębica.
 2. W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: tel. 146838134, iod@mzo.edu.pl, Miejski Zarząd Oświaty, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych przez placówkę jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.
 4. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 5. Placówka przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.
 6. W ramach wykonania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO czyli wypełnienia przez przedszkole obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.
 7. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.
 8. Przedszkole będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Placówka powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki jest Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy, który wspiera naszą działalność od strony płacowej, księgowej, kadrowej oraz prawnej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.
 11. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Panią /Pana w dowolnym momencie.
 12. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych jest konieczne dla zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami.
 14. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Świątecznie

Zapraszamy wszystkich Rodziców do życzliwego zainteresowania się kiermaszem wielkanocnym zorganizowanym przez grupę II. Ozdoby, dekoracje, kartki świąteczne, stroiki wyeksponowane na kiermaszu zostały ręcznie wykonane. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na zabawki dla naszych wychowanków. Pragniemy również wesprzeć Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II w Dębicy.

Serdecznie dziękujemy

Zabawy ruchowe z jajkiem i zajączkiem

W dniu 11.04.2019r. dzieci z grupy II podczas zajęć ruchowych uczestniczyły w zabawach, wspomagających rozwój intelektualny, opartych na kodowaniu i rozkodowywaniu informacji. Ruch jest podstawowym bodźcem rozwojowym. Dzięki aktywności ruchowej dziecko poznaje otoczenie i opanowuje nowe umiejętności. Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka. Dzięki odpowiednim rodzajom zabaw ruchowych dzieci mogą nabywać szereg niezbędnych umiejętności wpływających na ich wszechstronny i harmonijny rozwój. Rozwijają zdolności motoryczne, kreatywność, inwencję twórczą, samodzielność, kształtują odporność emocjonalną, empatię. Podporządkowują się regułom obowiązującym w trakcie zabaw zespołowych. Mają również możliwość polisensorycznej eksploracji otoczenia w atrakcyjnej i bezpiecznej dla dzieci formie.