KLAZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów ogólnego rozporządzenia RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest Przedszkole Miejskie nr 12  w Dębicy, ul. Cmentarna 56, 39-200  Dębica.
 2. W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: tel. 146838134, iod@mzo.edu.pl, Miejski Zarząd Oświaty, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych przez placówkę jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.
 4. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 5. Placówka przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.
 6. W ramach wykonania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO czyli wypełnienia przez przedszkole obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.
 7. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.
 8. Przedszkole będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Placówka powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki jest Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy, który wspiera naszą działalność od strony płacowej, księgowej, kadrowej oraz prawnej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.
 11. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Panią /Pana w dowolnym momencie.
 12. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych jest konieczne dla zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami.
 14. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Elektroniczny system rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu

Uprzejmie informujemy, iż w placówce zamontowany został elektroniczny system rozliczania czasu pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu za pomocą indywidualnych kart identyfikacyjnych, które rejestrować będą czas wejścia i wyjścia dziecka z placówki. Dla każdego dziecka zamówiona została jedna karta, za którą należy wnieść opłatę 14 zł. Można zamówić dowolną ilość kart dla wszystkich opiekunów. Druk zamówienia dodatkowych kart jest do odebrania u nauczycieli w grupach. Wypełniony druk wraz z należnością za wszystkie karty należy zwrócić do pani intendentki w terminie do 9 września 2019r.

Proszę używać kart od momentu ich odebrania i pamiętać o zbliżeniu karty do czytnika po wejściu do przedszkola i podczas wychodzenia z dzieckiem z placówki.

Pasjonaci wędkarstwa

W dniu 17 maja dzieci z grupy II wzięły udział w zajęciach przybliżających im tajniki wędkarstwa. Podczas zorganizowanych sytuacji zadaniowych uświadomiono dzieciom, jak bezpiecznie należy zachować się nad wodą. Poruszona została także tematyka ochrony wód i otaczającego nas środowiska. Przybliżając dzieciom zagadnienia związane z wędkowaniem Pani Paulinka zaprezentowała sprzęt i rekwizyty potrzebne do łowienia ryb. Przedszkolaki miały okazję dotknąć i zobaczyć przeróżne sztuczne przynęty, spławiki, świecące nasadki do spławików, wędki, podbieraki, sygnalizator brań, i inne akcesoria potrzebne do wędkowania.

Wszystkie dzieci z uwagą podziwiały profesjonalny sprzęt wędkarski. Podczas zabaw miały również możliwość wcielić się w rolę wędkarza i uwiecznić tę chwilę na fotografii wykonanej przez Panią Anię w uprzednio przygotowanym kąciku wędkarskim. Mamy nadzieję, że dzieci połknęły haczyk i w przyszłości będą rozwijać swoje pasje. Być może wśród czterolatków jest pasjonat wędkarstwa, który za kilkanaście lat z dumą opowie nam o ciekawych przygodach związanych z wędkowaniem.

Przegląd Piosenki Niezapominajkowej

Dzień Polskiej Niezapominajki to święto przyrody i ekologii, które obchodzimy 15 maja. Inicjatywa ta ma na celu promowanie walorów przyrodniczych naszego kraju. To doskonała lekcja przyrody, która uświadamia młodemu pokoleniu rolę natury w życiu każdego człowieka.

W związku z tak ważnym dla przyrody dniem grupa II zorganizowała Przegląd Piosenki Niezapominajkowej. Poszczególne grupy przedszkolne zaprezentowały piosenki o charakterze przyrodniczym promujące postawy proekologiczne.

Ponadto nasi wychowankowie wzięli udział w licznych konkursach oraz zabawach przyrodniczych. Przedszkolaki z grupy I stworzyły obraz przedstawiający bukiet błękitnych kwiatów, po które musiały dotrzeć pokonując przeszkody w trakcie zabawy ruchowej. Dzieci z grupy II rozpoznawały i nazywały owady widząc zaledwie fragmenty ilustracji. Pięciolatki z grupy III sadziły różnorodne odmiany niezapominajek, a dzieci z grupy IV pomagały biedronce w poszukiwaniu zagubionych mieszkańców wiosennej łąki. Najstarsze przedszkolaki z grupy V zaprezentowały, w jaki sposób należy umiejętnie segregować odpady.

Wszystkie dzieci zostały obdarowane upominkami, dzięki którym mogą dokonać translacji zdobytej wiedzy na działania plastyczne.

Patriotyczny quiz

09.05.2019r. odbył się Quiz wiedzy o Polsce i regionie. Uczestniczyły w nim dzieci pięcio- i sześcioletnie. Drużyny stworzone z dwuosobowych przedstawicieli grup: trzeciej, czwartej i piątej wzięły udział w różnorodnych konkurencjach, prezentując uprzednio zdobytą wiedzę oraz nabywając nowe umiejętności.

Dzieci reprezentujące poszczególne grupy: Mikołajek N., Filipek F., Patryczek Z. ,Ninka Z., Bartuś C. oraz Tymonek T. odpowiadały na zagadki patriotyczne, rozpoznawały stroje regionalne, flagę, godło Polski, wskazywały polskie zabytki, nazywały potrawy typowe dla naszego kraju. Uczestniczyły w zabawach ruchowych pt. Symbole narodowe, Jesteśmy Polką i Polakiem. Dzieci składały z części herb naszego miasta, poznały również herby innych miast Polski. Niektóre zadania wymagały wsparcia publiczności, która z wielkim zaangażowaniem pomagała zawodnikom ze swych drużyn.

Z rozwojem dziecka i włączaniem go w życie społeczne wiąże się kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej. Celem konkursu było zatem budzenie miłości i przywiązania do ojczyzny, rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem naszego kraju wzmacniając jednocześnie więzi międzygrupowe oraz kształtując odporność emocjonalną.

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły: Pani Ewa Antoniów i Pani Ewa Prokuska. Wszyscy uczestnicy quizu oraz publiczność obdarowani zostali upominkami, a także słodkimi niespodziankami wręczanymi przez Panią Dyrektor Joannę Kramską.