KLAZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. „RODO”, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to stosowane jest równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1−2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy informuje, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest Przedszkole  Miejskie nr 12 w Dębicy ul. Cmentarna 56, 39-200 Dębica.
  • Kontakt z inspektorem  ochrony danych : tel. 14 68 38 134, e-mail: iod@mzo.edu.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie art.6 ust.1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych       z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  • Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji    i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowywane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
  • Odbiorcą Pani /Pana danych oraz dziecka są: osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.
  • Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
  • Pani/Pana dane oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.

Świątecznie

Zapraszamy wszystkich Rodziców do życzliwego zainteresowania się kiermaszem wielkanocnym zorganizowanym przez grupę II. Ozdoby, dekoracje, kartki świąteczne, stroiki wyeksponowane na kiermaszu zostały ręcznie wykonane. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na zabawki dla naszych wychowanków. Pragniemy również wesprzeć Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II w Dębicy.

Serdecznie dziękujemy

Zabawy ruchowe z jajkiem i zajączkiem

W dniu 11.04.2019r. dzieci z grupy II podczas zajęć ruchowych uczestniczyły w zabawach, wspomagających rozwój intelektualny, opartych na kodowaniu i rozkodowywaniu informacji. Ruch jest podstawowym bodźcem rozwojowym. Dzięki aktywności ruchowej dziecko poznaje otoczenie i opanowuje nowe umiejętności. Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka. Dzięki odpowiednim rodzajom zabaw ruchowych dzieci mogą nabywać szereg niezbędnych umiejętności wpływających na ich wszechstronny i harmonijny rozwój. Rozwijają zdolności motoryczne, kreatywność, inwencję twórczą, samodzielność, kształtują odporność emocjonalną, empatię. Podporządkowują się regułom obowiązującym w trakcie zabaw zespołowych. Mają również możliwość polisensorycznej eksploracji otoczenia w atrakcyjnej i bezpiecznej dla dzieci formie.