Trening piłkarski dzieci z grupy II na „Orliku”

Dnia 29 maja dzieci z grupy II uczestniczyły w prawdziwym treningu sportowym, który przeprowadził wujek Antosia, Pan Krzysztof- trener piłki nożnej UKS Igloopol w Dębicy. Bardzo zdyscyplinowane i zaciekawione przedszkolaki chętnie ćwiczyły i wykonywały wszystkie polecenia trenera. Miały do dyspozycji ciekawy sprzęt sportowy, specjalne bramki oraz piłki. Zabawom sportowym na boisku sprzyjała piękna pogoda. W podziękowaniu dzieci wręczyły trenerowi pamiątkową laurkę,w zamian otrzymały pyszne cukierki. Do zabawy dołączyły również chętne dzieci z grupy V.

Klauzula informacyjna

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. „RODO”, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to stosowane jest równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1−2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy informuje, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy ul. Cmentarna 56, 39-200 Dębica.

  • Kontakt z inspektorem ochrony danych : tel. 14 68 38 144, e-mail: iod@mzo.edu.pl

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie art.6 ust.1 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  • Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowywane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.

  • Odbiorcą Pani /Pana danych oraz dziecka są: osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.

  • Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

  • Pani/Pana dane oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.

Quiz Wiedzy o Przyrodzie

W piątek 18 maja w gr. III odbył się Quiz Wiedzy o Przyrodzie, w którym brały udział dzieci z gr. III, IV i V. Gości powitały panie Alicja D. i Ewa Z. i zaprosiły dzieci do zaprezentowania piosenek o tematyce przyrodniczej. Następnie przedstawiciele każdej grupy rozwiązywali zagadki, układali puzzle, historyjki obrazkowe, rysowali kredkami pastelowymi na temat wybranych zjawisk atmosferycznych w różnych porach roku, udzielali odpowiedzi na wylosowane zestawy pytań, naśladowali odgłosy zwierząt z ilustracji i.t. p. Uczestnicy quizu wykazali się dużą wiedzą. Po długich zmaganiach dzieci otrzymały odznaki przyjaciela przyrody oraz drobne upominki. Celem spotkania było: Uwrażliwienie dzieci na problemy zniszczeń środowiska; Zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony przyrody; Prezentacja na forum posiadanych wiadomości i umiejętności z zakresu przyrody; Kształtowanie opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt. 

Przedszkolny Przegląd Piosenki Niezapominajkowej

Dzień Polskiej Niezapominajki, to święto przyrody obchodzone corocznie 15 maja w całym kraju. Dzień Niezapominajki przypomina nam o potrzebie ochrony przyrody, ale również o tym, jak ważne jest budowanie i utrzymywanie szczerych przyjaźni. Z tej okazji w naszym przedszkolu 17.05.2018r. odbył się Przegląd Piosenki Niezapominajkowej zorganizowany przez grupę I Promyczki.

Poszczególne grupy zaprezentowały piosenki o charakterze przyrodniczym i ekologicznym. Grupa I inscenizowała piosenkę Przyszła wiosna do niedźwiedzia, grupa II Mucha w mucholocie, grupa III Duszki leśne, grupa IV Ziemia, wyspa zielona, grupa V Wiosna w ogrodzie.

Oprócz talentów wokalnych nasi wychowankowie mogli zaprezentować liczne umiejętności podczas konkursów przyrodniczych, zadań i zabaw. Przedszkolaki z grupy I zaprezentowały swe umiejętności motoryczne w zabawie ruchowej Żabki. Dzieci z grupy II pomagały zagubionym pszczółkom trafić do ula. Przedszkolaki z grupy III uczestniczyły w grze dydaktycznej Domki misiów. Dzieci z grupy IV za pomocą lupy odkrywały owady typowe dla aktualnej pory roku. Najstarsze przedszkolaki, będące u progu edukacji szkolnej, zaprezentowały swe umiejętności matematyczne podczas przeliczania elementów pogody.

Wszystkie dzieci zostały obdarowane upominkami, dzięki którym mogą stworzyć w przedszkolnych grupach niezapominajkową łąkę.