Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny

11 kwietnia w Przedszkolu Miejskim nr 10 odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny w tym roku przebiegający pod hasłem Krajobrazy Polskie. Obok rozwijania uzdolnień plastycznych u dzieci głównym celem tej inicjatywy było ukazanie najmłodszym piękna ojczystego kraju oraz budzenie ciekawości poznawczej i zachęcanie do poznawania urokliwych regionów Polski. Mali artyści z 19 publicznych i niepublicznych dębickich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych malowali na podobraziach wybrany krajobraz. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy i atrakcyjne upominki. Nasze przedszkole reprezentowała Ninka Zołotar z gr. IV, która za swoja piękną pracę otrzymała dyplom i upominek. Gratulujemy talentu.

Międzyprzedszkolna gra ekologiczno-terenowa „Tropem Wiosny”

10 kwietnia w Przedszkolu Miejskim nr 4 odbyła się Międzyprzedszkolna gra ekologiczno-terenowa „Tropem Wiosny”, pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Dębica Mariusza Szewczyka, w której udział wzięły czteroosobowe drużyny z 8 dębickich przedszkoli. Celem gry było kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozwijanie troski o jakość życia na Ziemi. Była to także okazja do zintegrowania środowisk przedszkolnych, wykorzystania zdobytych wiadomości i umiejętności dzieci sześcioletnich.
Na uczestników czekało wiele atrakcji. Przed startem odbyła się profesjonalna rozgrzewka poprowadzona przez starszaki z Przedszkola Miejskiego nr 4 .
Podróżując po ,,Eko – ogrodzie” śladami Wiosny dzieci biorące udział w grze odwiedzały zakątki: wiedzy, doświadczenia i ruchu , wykonywały zadania czekające tam na nich. Były zagadki słowne, wzrokowe i słuchowe, pytania o tematyce ekologicznej, łamigłówki. Dzieci rozpoznawały wiosenne kwiaty, ptaki powracające do nas wiosną, układały puzzle, sadziły roślinki, wąchały kwiaty, oglądały przez lupę strukturę listka, tworzyły tęczę na talerzu, tropiły zwierzęta poprzez kodowanie na dywanie, brały udział w wyścigu kolorowych kubków, w zabawie zręcznościowej ,,Pączki na drzewach” oraz zabawie z elementami celowania „Jajka w Gniazdkach”.
W finale gry wszyscy powitali Panią Wiosnę wraz z grupą starszaków z Przedszkola Miejskiego Nr 4 i obejrzeli piękny program artystyczny. Nad prawidłowym przebiegiem gry czuwało powołane przez organizatorów jury.
Gra terenowa zakończyła się ogłoszeniem wyników, uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów dla wszystkich przedszkolaków Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom wiedzy i umiejętności.  Dzieci szczęśliwe i pełne wrażeń wróciły do przedszkola.

Eksperymenty z jajkiem

W dniu 1 kwietnia w grupie IV Gwiazdeczki odbyły się zajęcia z cyklu Twórczy Przedszkolak. Dzieciaki uwielbiają eksperymentować, to mali badacze. Poprzez własne doświadczenia i wielozmysłowe doznania uczą się szybko i trwale

W pierwszej kolejności sprawdziliśmy, jak odróżnić jajo surowe od gotowanego. Po obejrzeniu jajek nie zaobserwowaliśmy żadnej różnicy, więc postanowiliśmy urządzić „kręcenie jajek”. Okazało się, że jajo surowe kręci się wolno i krótko, natomiast gotowane długo i szybko. Kolejnym naszym celem było sprawdzenie czy jajko potrafi pływać? Wrzuciliśmy je do szklanki z wodą i niestety jajo poszło na dno, do wody dosypaliśmy soli. Włożyliśmy jajko ponownie i okazało się, że teraz pięknie pływa przy powierzchni!Następnie sprawdziliśmy, co łączy jajko i zęby. Zęby, podobnie jak skorupki jajek zawierają wapń. Aby sprawdzić jaki osad pozostaje na zębach po wypiciu zbyt dużej ilości coli czy kawy, postanowiliśmy do tych płynów wrzucić surowe jajka. Zrobiliśmy to dzień wcześniej, a na zajęciach obserwowaliśmy wyniki i wyciągaliśmy wnioski. Po dwudziestoczterogodzinnym namaczaniu okazało się, że na wszystkich skorupkach były plamy i przebarwienia!

KLAZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów ogólnego rozporządzenia RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest Przedszkole Miejskie nr 12  w Dębicy, ul. Cmentarna 56, 39-200  Dębica.
 2. W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: tel. 146838134, iod@mzo.edu.pl, Miejski Zarząd Oświaty, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych przez placówkę jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.
 4. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 5. Placówka przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.
 6. W ramach wykonania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO czyli wypełnienia przez przedszkole obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.
 7. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.
 8. Przedszkole będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Placówka powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki jest Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy, który wspiera naszą działalność od strony płacowej, księgowej, kadrowej oraz prawnej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.
 11. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Panią /Pana w dowolnym momencie.
 12. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych jest konieczne dla zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami.
 14. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.