Ważne!

Szanowni państwo! W związku z rosnącą liczbą osób zakażonych SARS-CoV-2 pragnę prosić Państwa o uważne obserwowanie zdrowia własnego, dzieci, a także osób z  otoczenia,  z którymi macie Państwo kontakt. W przypadku jakichkolwiek przesłanek mogących świadczyć o zakażeniu, proszę o pozostawienie dziecka w domu, aby uniemożliwić rozprzestrzenienie się zakażenia na inne dzieci uczęszczające do przedszkola oraz na pracowników naszej placówki. Bardzo proszę o przekazywanie informacji o wszelkich zaistniałych podejrzeniach, nadzorze epidemicznym nałożonym przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i kwarantannach Państwa oraz innych członków rodzin.

Informuję, iż w naszej placówce miały miejsce pojedyncze przypadki kwarantanny przedszkolaków wynikające z kontaktu rodzeństwa z osobami zakażonymi. Tego typu sytuacje nie wymagają wszczynania procedury związanej z ograniczeniem funkcjonowania przedszkola. W przypadku wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracownika będą Państwo o tym fakcie niezwłocznie poinformowani.

Apelujemy o przestrzeganie reżimu sanitarnego!

Przypominam o konieczności noszenia maseczek oraz utrzymywania dystansu społecznego. Apeluję o dostosowanie się do wytycznych GIS i MZ oraz przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu w okresie pandemii. Przypominam, iż do przedszkola należy przyprowadzać tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę.

Procedury obowiązujące w przedszkolu w czasie zagrożenia epidemicznego dostępne są w zakładce DOKUMENTY

Joanna Kramska – dyrektor przedszkola

Od 12.10.2020r. – NOWE ZASADY – COVID-19

Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzeniem strefy żółtej w całym kraju oraz strefy czerwonej w powiecie dębickim, w naszym przedszkolu obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia (szczegóły poniżej).

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci, pracowników i rodziców, mając na uwadze pogarszającą się sytuację epidemiczną w kraju i braki kadrowe w placówce, wyznacza się następujące godziny wybierania dzieci z przedszkola, w czasie których dyżur pełnić będą pracownicy:
  • od godz. 12.15 do godz. 12.45
  • od godz. 14.00 – dzieci z grup III, IV, V
  • od godz. 14.15 – dzieci z grup I, II.
  1. Wybieranie dzieci w godzinach 12.45 – 14.00 nie będzie możliwe ze względu na wykonywanie innych obowiązków przez pracowników dyżurujących w szatni (dezynfekcja pomieszczeń ogólnodostępnych, wydawanie podwieczorku).
  2. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku konieczności wybrania dziecka poza wyznaczonymi godzinami prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu osobie dyżurującej.
  3. Dziecko, które ukończyło 5 rok życia (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r.) podczas drogi do i z placówki należy zaopatrzyć w indywidualną osłonę nosa i ust.
  4. Maseczkę dziecka, włożoną w podpisany woreczek, należy pozostawić na przydzielonej dziecku półce w szatni przedszkolnej, by była możliwość jej wykorzystania w przypadku wyjścia grupy poza teren przedszkola.
  5. Plac zabaw pozostaje zamknięty dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
  6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i zachowują odpowiedni dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonego czasu wybierania dzieci z przedszkola,  bezwzględnego stosowania się do wyżej określonych zasad oraz wytycznych obowiązujących do tej pory.