Wznowienie pracy opiekuńczej przedszkola

Szanowni Państwo. Informuję, iż od dnia 18 maja 2020r. zostaje wznowiona praca opiekuńcza przedszkola według potrzeb zgłoszonych przez Rodziców, które poparte zostały określonymi zaświadczeniami od pracodawców.

W Przedszkolu Miejskim nr 12 w Dębicy zostaje uruchomiona jedna grupa. Praca opiekuńcza placówki prowadzona będzie w reżimie sanitarnym określonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministra Zdrowia (MZ) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN). Zachęcam do zapoznania się z wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz Urzędu Miasta Dębica w związku z otwarciem przedszkoli:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

http://debica.pl/aktualnosci/2020/05/od-17-maja-zniesione-zostana-kolejne-ograniczenia

Sytuacja w kraju oraz wprowadzone przepisy narzucają sposób funkcjonowania placówki, między innymi wiąże się to z ograniczoną liczbą miejsc dla dzieci w przedszkolu. Ilość przywróconych do pracy grup (12-osobowych) zależeć będzie przede wszystkim od możliwości spełnienia wymogów sanitarnych oraz potrzeb Rodziców. W pierwszej kolejności z przedszkola mogą skorzystać te dzieci, których Rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i deklarując powrót dziecka do przedszkola przedłożą wypełnioną DEKLARACJĘ wraz z zaświadczeniami od pracodawców (dokumenty do pobrania poniżej) oraz przyjmą do wiadomości i stosowania obowiązujące w placówce procedury i zasady. Bedą respektowane tylko zaświadczenia, których wzór znajduje się w załączniku.

W przedszkolu ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz, dlatego też wszystkie kontakty prowadzone są zdalnie poprzez pocztę elektroniczną przedszkola lub kontakt telefoniczny. Kolejnych zgłoszeń dzieci proszę dokonywać przesyłając skany wypełnionych dokumentów na pocztę elektroniczną placówki: pm12.debica@op.pl. Oryginały zaświadczeń od pracodawców i deklaracji należy dostarczyć do przedszkola w pierwszym dniu kontaktu z placówką.W wyjątkowych sytuacjach możliwe też będzie osobiste dostarczenie dokumentów (spakowane w kopertę), które zostaną odebrane w korytarzu wejściowym do przedszkola przez dyżurującego pracownika. Zebranie od Państwa deklaracji wraz z zaświadczeniami pozwoli nam zaplanować na kolejne tygodnie opiekę i wyżywienie dla dzieci, które przyjdą do przedszkola w warunkach trwającej nadal epidemii. O przyjęciu dziecka do uruchamianej grupy decyduje dyrektor przedszkola, Rodzice powiadamiani będą o tych decyzjach indywidualnie.

Pierwszeństwo powrotu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Na stronie internetowej przedszkola będą przekazywane ogólne komunikaty związane z pracą przedszkola w nowej rzeczywistości. Poniżej, w załączniku przedstawione są „Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci” oraz „Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-coV-2 lub zachorowania na COVID-19”. Wszyscy rodzice, którzy będą podejmowali decyzję o zgłoszeniu dziecka do przedszkola zobowiązani są do zapoznania się z tymi dokumentami i podpisania oświadczenia (załącznik), które należy złożyć w placówce w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka.

Joanna Kramska – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12